Tijd voor Zin! Life counseling bij burn-out | Ritueelontwerp

Internationale Ethische Code voor coaches

 

DE INTERNATIONALE ETHISCHE CODE
voor coaches, mentoren & supervisoren

 

PRE-AMBULE Overwegende dat:

• alle bij de NOBCO aangesloten coaches bij hun aansluiting hebben verklaard te zullen “werken volgens de Ethische Gedragscode van de NOBCO (EGC) en zich bij klachten te zullen onderwerpen aan het bij deze gedragscode behorende klachtenreglement, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden”
• door de aansluiting van de NOBCO bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) alle bij de NOBCO aangesloten coaches tevens individueel lid zijn van de EMCC
• de EMCC en de Association for Coaching (AC) in februari 2016 gezamenlijk een nieuwe ethische code voor coaches en mentoren in het leven hebben geroepen: de “Global Code of Ethics for Coaches & Mentors” en dat alle leden van EMCC en AC vanwege hun lidmaatschap geacht worden deze nieuwe ethische code te volgen

heeft het bestuur van de NOBCO besloten om, met handhaving van de drie oorspronkelijke uitgangspunten van de EGC, te weten:

De NOBCO gaat ervan uit dat:

1. de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen. wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
2. de coachee en de coach elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
3. tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.

de NOBCO Ethische Gedragscode (EGC) met ingang van 1 januari 2017 te vervangen door de “Internationale Ethische Code voor coaches en mentoren” die – anders dan de EGC – voldoet aan de vereisten van de door o.a. de EMCC bij de Europese Unie gedeponeerde “Professional Charter for Coaching and Mentoring”.
Met ingang van 1 september 2018 is van de Internationale Ethische Code onderstaande vs. 2 van kracht:

Introductie en Doel
Als ondertekenaars van deze Ethische Code (“de Code”) wensen alle in par. 5 vermelde ledenorganisaties (“de organisaties) het volgende te verklaren:
Als ledenorganisaties richten wij ons op het handhaven en bevorderen van een excellente beroepsuitoefening in coaching, mentoring en supervisie, een werkveld dat in toenemende mate geprofessionaliseerd wordt. Als onderdeel van hun lidmaatschap hebben al onze leden, als coaches, mentoren, supervisoren, opleiders en studenten, verklaard te zullen werken volgens de elementen en principes van deze ethische code.
Deze ethische code is afgestemd op en voldoet aan de eisen van de “Professional Charter for Coaching and Mentoring“. Dit volgens Europese wetgeving opgestelde Charter is geregistreerd in de database van de Europese Unie met initiatieven voor zelfregulering in Europa.
Deze ethische code is meer een richtinggevend dan een juridisch bindend document dat gedetailleerd precies aangeeft wat een lid wel en niet doen mag. De code geeft aan welke zorgvuldige werkwijze in coaching, mentoring en supervisie verwacht mag worden en bevordert de ontwikkeling van excellentie in beroepsuitoefening met als doel om:

• voor al onze leden te voorzien in passende richtlijnen, verantwoordelijkheden en gedragsregels
• vast te leggen hoe van onze leden wordt verwacht dat zij in hun werk met cliënten handelen, zich gedragen en presteren
• in samenhang met de professionele competenties van onze organisaties, richting te geven aan de professionele ontwikkeling en groei van onze leden
• te dienen als richtsnoer voor diegenen die zich niet zozeer beschouwen als een professionele coach of mentor maar in hun werk wel vaardigheden vanuit coaching of mentoring gebruiken.
• te dienen als basis voor het behandelen van klachten en het treffen van disciplinaire maatregelen op basis van de in onze organisaties geldende klachtenprocedures.

Iedere ondertekenaar van de Code kan besluiten dat – om specifiek voor de eigen leden een compleet ethisch kader te maken – ter aanvulling op de Code extra ethische principes en/of een gedragscode (die rechtdoet aan hun eigen context, activiteit, lidmaatschapscriteria, lidmaatschapsstructuur enz.) gewenst zijn.
Deze toevoegingen mogen niet in strijd zijn met de essentie van de Code noch een verplichting voor de andere ondertekenaars inhouden om ze over te nemen. Als onderdeel van voortdurende samenwerkende informatie-uitwisseling tussen beroepsorganisaties kunnen deze toevoegingen met de andere ondertekenaars worden gedeeld.
De Ethische Code
De ethische code telt vijf paragrafen en bevat de algemene verwachtingen van onze beide organisaties inzake professioneel gedrag en handelen alsmede een lijst van alle organisaties die deze Ethische Code hebben ondertekend:

1. Terminologie
2. Werken met cliënten
3. Professioneel handelen
4. Excellente beroepsuitoefening
5. Ondertekenaars van de Internationale Ethische Code

1. Terminologie

a) Kortheidshalve worden in deze Code waar dit van toepassing is:
• Coachees, mentees, supervisees en studenten aangeduid als: “cliënten”
• Coaches, mentoren, supervisoren en opleiders aangeduid als “praktiserende leden” of “leden”
• Coaching, mentoring en supervisie aangeduid als “beroepsmatig werk”
• Coaching, mentoring end supervisie als “beroep”.
b) De ondertekenaars van deze Code zijn zich ervan bewust dat de termen “beroep” en “beroepsmatig” gebruikt worden voor activiteiten die niet wettelijk geregeld zijn maar in toenemende mate geprofessionaliseerd en zelfregelend worden.
c) De ondertekenaars van deze Code zijn zich ervan bewust dat de titels “coach”, “mentor” en “supervisor” geen beschermde titels zijn maar gebruikt kunnen worden door ieder die in het werkveld werkzaam is, ongeacht of deze lid is van een beroepsorganisatie.
d) Iedere organisatie zal nauwkeurig vaststellen welke van hun leden en andere belanghebbenden geacht worden volgens deze Code te werken (hierna te noemen: de “leden’).
e) Voor goed begrip van deze Ethische Code is het van belang dat leden bekend zijn met de binnen hun eigen organisatie geldende definities en terminologie betreffende de exacte betekenis van in deze code gebruikte sleutelwoorden zoals bijv. coach, coaching, cliënt, lid, mentor, mentoring, opdrachtgever, supervisor, supervisie en opleiding.

2. Werken met cliënten
Context

2.1 Wanneer zij – in welke hoedanigheid dan ook – beroepsmatig met cliënten werken zullen leden zich gedragen in overeenstemming met deze Code, vastbesloten om het niveau van dienstverlening te bieden dat redelijkerwijs van een praktiserend lid verwacht mag worden.